۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

به افق نگاه کنید

افق نگاه ما باید به کدام دور دست ها باشد؟
بیستم دی، یازدهم ژانویه ۲۰۱۱، ساعت هشت و پانزده دقیقه شب به وقت تهران به افق نگاه کنید.