۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

افق، پنجشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۰، ۱ دسامبر ۲۰۱۱ قسمت اول

۲ نظر:

jahan گفت...

درودبرشما:دربرنامه تان از چهره سیاسی علی لاریجانی شمه ای بیان شد. اما سیمای فرهنگ درحجاب ماند.برای آشنائی با این دکترفلسفه که 12 سال بعنوان وزیرارشادوفرهنگ و نماینده ولی فقیه درصداوسیمازمام امور فرهنگ سازی کشوررادر دست داشت حکایتی را که خودشاهدبودم،روایت میکنم.مدیرکل یکی از مراکز صداوسیمای شمال کشور جوانی بنام(م-ع)رابه سمت مدیر روابط عمومی منصوب کردکه پدرش از ملاهای مرتجع استان بودوپسرهم کپی پدر از کاردرآمدومخل کارمرگز(گ)شد.مدیرکل که ازخطایش نادم شده بودبلافاصله به تهران آمد تالاریجانی راقانع کنداز استخدام قطعی ملازاده شرورکه سرکرده انصار حزب الله شهر(ر-ش)هم ازآب در آمدجلوگیری کند اما اوزودتر به تهران رسیده و درب آسانسورسازمان با لاریجانی کارراتمام کرده بود.من دردفترلاریجانی بودم که مدیرکل آن استان رسیدوگزارش شرارتهای مدیرروابط عمومی اش رابه وی داد.لاریجانی پس از شنیدن گزارش مدیر کل استان گفت: فلانی مابه امثال (میر)نیاز داریم چون اینهاکه درصداوسیماکارمیکنند اغلبشان روشنفکر و اهل فکروهنر یا دارای تخصص های بالا و آدم های فهیم هستندوهمین هادر آینده برعلیه ما ونظام برخواهند خواست.درآن زمان همین مدیر روابط عمومی شما و انصار وبسیجی هاهستندکه بایدباچماق توی سرآدم های اهل فهم و هنر بزنندچون من وتونمی توانیم چماق دست بگیریم.پس (م-ر)را بیرون نمی کنم.ناگفته نماند که چندین ماه بعد لاریجانی مدیر کل شاکی را عزل کرداماچماقدار رسمی شدوهنوز محکم سرجایش نشسته و با چماق ارتباط برقرار میکند!@

jahan گفت...

برادران لاریجانی بیش از آنکه پرورش یافته مکتب فکری پدرشان میرزا هاشم آملی باشند،تحت تاثیر افکار مخرب و انسان ستیز و ضد ایرانی مرتضی مطهری پدر زن علی لاریجانی هستند و باهمه توان و قدرت برای عرب زده کردن ایرانیان و تخریب فرهنگ انسانگرای ایرانی میکوشند.شمااگر نجف را در زمان اقامت هاشم آملی وتولدوزندگی پسران وی دیده بودیدتصدیق میکردیدکه جز یک قبرستان ویران ودرندشت قدیمی بنام وادی السلام نبودکه چنددکان بقالی و کفن و مهروتسبح فروشی درکنارقبرستان احداث شده بودوهرانسان اندیشمند و آزاده ای بعد از کوتاه زمانی در آنجا به مرده متحرک مبدل میشد.لاریجانی هاپرورده وفراورده آن قبرستان ویران هستند وجزافکارو کردار جغدانه از آنها توقع نباید داشت