۱۳۹۲ آبان ۲۰, دوشنبه

ایران و پاکستان: انرژی و امنیت

http://www.youtube.com/v/EGozztneqbA?version=3&autohide=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=FyolynU8yJzh5iZDUthsHA&autoplay=1

هیچ نظری موجود نیست: