۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

امامت شیعه: پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟

http://www.youtube.com/v/bXzzMeFyZS8?version=3&autohide=1&feature=share&autohide=1&showinfo=1&attribution_tag=vRT9Hv9OBrnDTwVsQKcqBw&autoplay=1

هیچ نظری موجود نیست: